ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

Date Time
ਸੋਮਵਾਰ 08:00 - 16:00
ਮੰਗਲਵਾਰ 08:00 - 16:00
ਬੁੱਧਵਾਰ 08:00 - 16:00
ਵੀਰਵਾਰ 08:00 - 16:00
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 08:00 - 16:00

ਹਫਤੇ ਆਖੀਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਣ ਦੇ ਘੰਟੇ

Date Time
ਸ਼ਨੀਵਾਰ 08:00 - 16:00
ਐਤਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ